Der gælder særlige regler for mindreårige fodboldspillere. Mindreårige (minors) er spillere mellem 15 og 18 år. Dette indlæg har til formål at belyse de begrænsninger, der er for dels mindreåriges muligheder for at skifte klub, dels de begrænsninger, der gælder for agenters arbejde med mindreårige.

Mindreåriges muligheder for at skifte klub

Generelt kan det siges, at det er tilladt for spillere under 18 år at skifte klub indenfor samme forbund (nationale transfers). En dansk spiller under 18 år kan således frit skifte mellem to danske klubber, dog med de begrænsninger, som måtte følge af en eventuel spillerkontrakt.

Derimod er der i FIFA’s regelsæt indsat et forbud mod at spillere under 18 år skifter mellem to forbund (internationale transfers).

Dette forbud har dog en række undtagelser, som der vil blive redegjort nærmere for herunder:

Forældrene flytter til et andet land

I de tilfælde, hvor forældrene flytter til et andet land for et bestemt arbejde, er det tilladt for spilleren at flytte med sine forældre og derefter starte i en ny klub. Dette er en undtagelse, som gennem årene har været flittigt (mis)brugt af klubber til at hente talenter fra andre lande. Det afgørende er, at der skal være tale om en reel flytning for arbejde. Det skal derfor være forældrene, som initierer flytningen og ikke spilleren eller klubben. Det skal derfor være forældrene, som får spilleren til at flytte med – ikke omvendt!

Spilleren er mellem 16 og 18 år og flytningen sker indenfor EU/EØS

Er der tale om et skifte mellem to forbund indenfor EU/EØS lande, er en international transfer også tilladt. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt i dette tilfælde: Den nye klub skal tilbyde fodbolduddannelse og træning af højeste standard. Desuden skal tilbyde spilleren skolegang samt logi, og disse faktorer skal begge kunne dokumenteres.

Denne undtagelse er grundlaget for at der eksempelvis er danske spillere under 18 år, der spiller i europæiske klubber.

Reglen er begrænset til EU/EØS-spillere. Dette betyder, at unge talenter fra andre dele af verden ikke kan bruge denne undtagelse til at skifte til en europæisk klub.

Spilleren bor tættere end 50 km fra en grænse til et andet land

Såfremt spilleren bor hos sine forældre tættere end 50 km fra grænsen, kan spilleren skifte til en klub 50 km på den anden side af grænsen. Der er således tale om en maksimal distance mellem hjemmet og den nye klub på 100 km.

Det er i denne forbindelse et krav, at spilleren har bopæl hos sine forældre.

Spilleren flygter fra sit hjemland af humanitære årsager

Såfremt spilleren er flygtet fra sit hjemland på grund af krig eller lignende, kan spilleren skifte til en klub i sit nye land.

Spilleren flytter midlertidigt for at studere

Såfremt spilleren flytter til et andet land for at studere i en begrænset periode – og således med henblik på at returnere til sit hjemland – kan spilleren under uddannelsen spille for en klub i det nye land.

Reglerne gælder også amatørspillere, såfremt disse registreres som professionelle første gang i det nye land, og ikke har boet i dette land i minimum 5 år. I så fald skal transferen godkendes af FIFA’s Players Status Committee.

Ovenstående betingelser kan i ganske særlige tilfælde fraviges. Dette kræver dog en ansøgning til pågældende forbund.

Agenters arbejde med mindreårige

Det er alene agenter, der er certificeret af DBU, der må arbejde med mindreårige. Certificerede agenter, er de fodboldagenter, der har bestået en skriftlig eksamen hos DBU. Denne eksamen omhandler både FIFA’s og DBU’s regler for agentarbejde, spillerkontrakter, fodboldorganisationers opbygning mv.

Baggrunden for disse regler er, at man skal have et indgående kendskab til reglerne, før arbejdet med mindreårige kan påbegyndes.

Derudover er certificerede agenter desuden forpligtet til at rette henvendelse gennem spillerens forældre. Der må således ikke rettes henvendelse direkte til spilleren. Henvendelsen kan allertidligst ske seks måneder før, en repræsentationsaftale kan indgås. Det vil sige fra spillere er fyldt 14,5 år. Repræsentationsaftalen kan dog tidligst indgås, når spilleren er fyldt 15 år. Såfremt en agent henvender sig til en spiller mellem 14,5 og 15 år, skal agenten samtidigt orientere spillerens nuværende klub. Certificerede agenter er desuden ikke berettiget til at modtage honorar fra spillerne unde 18 år. Desuden kan ikke repræsentationsaftale ikke gøre uopsigelig. Den mindreårige spiller skal altid have mulighed for at opsige repræsentationsaftalen med maksimalt tre måneders varsel.